Schistosoma - wpływ - Schistosoma - Wpływ


Od najbliższego poniedziałku, czyli od 4 stycznia dostępne będzie w sprzedaży jubileuszowe, 50. wydawnictwo Impulsów Stetoskopu, jednocześnie kolejna pozycja w … serii "The Archive Of Polish Industrial Music Presents:". Jest to antologia prawie wszystkich nagrań legendarnej, wrocławskiej FRAKCJI SUPRAMUZYCZNEJ GALERII: "NIE-GALERII". Trzypłytowy (CD) box z 24-stronicową książeczką (dostępną zarówno w wersji polskiej, jak i angielskiej - wedle życzenia odbiorcy) z archiwalnymi zdjęciami oraz specjalnie przygotowanymi dla potrzeb tego wydawnictwa artykułami lidera tego projektu, Alexandra SIKORY, w których przedstawił biografię, wiodące koncepcje artystyczne oraz opis sesji nagraniowych. Nakład wynosi 200 ręcznie numerowanych kopii w solidnych, tekturowych opakowaniach.

3 Carcinoma of Urachus possibility of efficacious treatment above the pubic symphysis, connected with the navel or with the abdominal integuments. The imaging diagnosis includes ultrasound examination of the abdominal cavity, computed tomography and magnetic resonance; the chest should also be examined in order to exclude lung metastases [8]. The tumour mentioned earlier may be solid, cystoid or mixed in character; in 50-70% of cases calcifications are visible in its mass [3, 9]. The markers used in laboratory assays to diagnose and monitor the course of the disease include the level of the CEA carcinoembryonic antigen as well as that of Ca 19-9 and Ca 125, which for some patients may be useful markers of their response to the chemotherapeutic treatment [8]. 17 nie w tkankach oko³opêcherzowych w okolicy pozosta- ³oœci moczownika nie daj¹c adnych dolegliwoœci, natomiast w pêcherzu moczowym szerzy siê wzd³u jego œluzówki wywo³uj¹c bóle jamy brzusznej. Ponadto w obrazie klinicznym dominuje krwiomocz oraz objawy dyzuryczne. W badaniu przedmiotowym brak jest charakterystycznych dla tej jednostki chorobowej symptomów, niekiedy stwierdza siê guz powy ej spojenia ³onowego w ³¹cznoœci z pêpkiem i/lub pow³okami jamy brzusznej. W diagnostyce obrazowej wykorzystuje siê badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej, tomografiê komputerow¹ i rezonans magnetyczny, nale y tak e oceniæ klatkê piersiow¹ celem wykluczenia przerzutów do p³uc [8]. Opisywany guz mo e mieæ charakter lity, torbielowaty lub mieszany, w 50-70% przypadków widoczne s¹ zwapnienia w jego obszarze [3,9]. Wœród markerów stosowanych w diagnostyce laboratoryjnej, do rozpoznania i monitorowania przebiegu choroby wykorzystuje siê oznaczanie stê enia antygenu karcynoembrionalnego CEA, oraz Ca 19-9 i Ca 125, które u czêœci chorych mog¹ byæ u ytecznymi markerami odpowiedzi na zastosowane leczenie chemioterapeutyczne [8]. Tab. 1. Staging system and outcome of patients with urachial adenocarcinoma Sheldon et al. (1994) I Without an invasion beyond the urethra mucosa II Infiltration affecting the urachus III A Local infiltration of the bladder III B Local infiltration of the abdominal integuments III C Local infiltration of the peritoneum III D Local infiltration of other organs than the bladder IV A Metastases in the regional lymph nodes IV B Distant metastases Nakanishi et al. (1996) Infiltration of the bladder without affecting internal organs, abdominal integuments or the peritoneum B Infiltration of the abdominal integuments, peritoneum or other internal organs except the bladder C Metastases in the regional lymph nodes or distant metastases 5-year survival rate 58% 42% 0% Tab. 1. Stopnie zaawansowania raka moczownika Sheldon et al. (1994) Nakanishi et al. (1996) 5-letnie prze ycia I Bez inwazji poza œluzówkê cewki moczowej II Naciek obejmuj¹cy moczownik III A Miejscowy naciek pêcherza moczowego III B Miejscowy naciek pow³ok brzucha III C Miejscowy naciek otrzewnej III D Miejscowy naciek innych narz¹dów ni pêcherz moczowy IV A Przerzuty do regionalnych wêz³ów ch³onnych IV B Przerzuty odleg³e Naciek pêcherza moczowego bez zajêcia narz¹dów wewnêtrznych, pow³ok brzusznych lub otrzewnej B Naciek pow³ok brzusznych, otrzewnej, lub innych narz¹dów wewnêtrznych w wyj¹tkiem pêcherza moczowego C Przerzuty do regionalnych wêz³ów ch³onnych lub przerzuty odleg³e 58% 42% 0% 1 (22-23) 2013


Schistosoma - WpływSchistosoma - WpływSchistosoma - WpływSchistosoma - Wpływ

zh.samsungstaron.info